Công ty TNHH Đà Lạt Xanh (Nhật Bản)-Gói thầu Kho lạnh rau quả