Công ty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế(Đài Loan)-Gói thầu cải tạo Hầm đông gió