Công ty TNHH Thực Phẩm Đà Lạt - Nhật Bản(Nhật Bản)-Gói thầu sửa chữa IQF,Kho lạnh