Giấy chứng nhận hội hội viên của Hiệp Hội rau quả Việt Nam